Ubuntu 14.04下安装并配置Qt5.7.0

1、去官网下载离线安装包 (需要注册) linux 64bit : qt-opensource-linux-x64-5.7.0.run 2、安装libgl1-mesa-dev ,否则在编译时会出错,提示 cannot find -lGL collect2:error:ld returned 1 exit status sudo apt-get install libgl1-mesa-de

1、去官网下载离线安装包 (需要注册)

linux 64bit : qt-opensource-linux-x64-5.7.0.run

2、安装libgl1-mesa-dev ,否则在编译时会出错,提示

cannot find -lGL  
  collect2:error:ld returned 1  exit status

sudo apt-get install libgl1-mesa-dev

3、安装QT

(1)赋可执行权限

sudo chmod u+x qt-opensource-linux-x64-5.7.0.run

(2)安装

./qt-opensource-linux-x64-5.7.0.run

安装目录选择了默认目录/opt/Qt5.7.0
四:配置Qt

安装完后,还要配置Qt,否则是不能使用的。当你在命令行下输入qmake时,会报这样的错误qmake:could not exec ‘/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt4/bin/qmake’:NO such file or directory(32位的ubuntu报的是这样的错 qmake:could not exec ‘/usr/lib/i386-linux-gnu/qt4/bin/qmake’:NO such file or directory)
顺着它的报错,进入/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt-default/qtchooser 下

sudo gedit /usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt-default/qtchooser/default.conf

将内容修改为:

/opt/Qt5.7.0/5.7/gcc_64/bin
 /opt/Qt5.7.0/5.7/gcc_64

作者: dawei

【声明】:永州站长网内容转载自互联网,其相关言论仅代表作者个人观点绝非权威,不代表本站立场。如您发现内容存在版权问题,请提交相关链接至邮箱:bqsm@foxmail.com,我们将及时予以处理。

为您推荐

联系我们

联系我们

0577-28828765

在线咨询: QQ交谈

邮箱: xwei067@foxmail.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部