PHP编程:Laravel5.* 打印出执行的sql语句的方法

介绍《PHP编程:Laravel5.* 打印出执行的sql语句的方法》开发教程,希望对您有用。

《PHP编程:Laravel5.* 打印出执行的sql语句的方法》要点:
本文介绍了PHP编程:Laravel5.* 打印出执行的sql语句的方法,希望对您有用。如果有疑问,可以联系我们。

本文介绍了Laravel5.* 打印出执行的sql语句的方法,分享给大家,具体如下:
PHP实例

打开app\Providers\AppServiceProvider.PHP,在boot方法中添加如下内容PHP实例

5.2以下版本PHP实例

// 先引入DB 
use DB;
// 或者直接使用 \DB::
 DB::listen(function($sql,$bindings,$time) {
    dump($sql);
   });

5.2及以上版本PHP实例

use DB;
// 或者直接使用 \DB::
// 只能接受一个参数
QueryExecuted {#84 
 +sql: "select * from `posts` where `slug` = ? limit 1"
 +bindings: array:1 []
 +time: 0.59
 +connection: MySqlConnection {#85 }
 +connectionName: "mysql"
}
 DB::listen(function($sql) {
    dump($sql);
    // echo $sql->sql;
    // dump($sql->bindings);
   });
// 如果要放入日志文件中
DB::listen(
 function ($sql) {
  // $sql is an object with the properties:
  // sql: The query
  // bindings: the sql query variables
  // time: The execution time for the query
  // connectionName: The name of the connection
  // To save the executed queries to file:
  // Process the sql and the bindings:
  foreach ($sql->bindings as $i => $binding) {
   if ($binding instanceof \DateTime) {
    $sql->bindings[$i] = $binding->format('\'Y-m-d H:i:s\'');
   } else {
    if (is_string($binding)) {
     $sql->bindings[$i] = "'$binding'";
    }
   }
  }
  // Insert bindings into query
  $query = str_replace(array('%','?'),array('%%','%s'),$sql->sql);
  $query = vsprintf($query,$sql->bindings);
  // Save the query to file
  $logFile = fopen(
   storage_path('logs' . DIRECTORY_SEPARATOR . date('Y-m-d') . '_query.log'),'a+'
  );
  fwrite($logFile,date('Y-m-d H:i:s') . ': ' . $query . PHP_EOL);
  fclose($logFile);
 }
);

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家PHP.PHP实例

作者: dawei

【声明】:永州站长网内容转载自互联网,其相关言论仅代表作者个人观点绝非权威,不代表本站立场。如您发现内容存在版权问题,请提交相关链接至邮箱:bqsm@foxmail.com,我们将及时予以处理。

为您推荐

联系我们

联系我们

0577-28828765

在线咨询: QQ交谈

邮箱: xwei067@foxmail.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部